05 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดสรรกำไรตามกฏหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดสรรกำไรตามกฏหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2563
มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 มกราคม 2563
แบบรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับรอบ กค. 62 ถึง ธค. 62
20 พฤศจิกายน 2562
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
08 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
08 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
08 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)