การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for year 2024
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566
ประวัติโดยย่อ และข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
Credentials and Backgrounds the Nominated persons
ข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี
Profile of Audit Company for year 2024
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
Details of document or proofs required to attend the Meeting and condition of representative’s vote
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร
Requisition form for the Annual Report (56-1 One Report)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
The Process of 2024 Annual General Meeting of Shareholders
ข้อบังคับบริษัท
Articles of Association of Thai Enger Holding Public Company Limited relating to the Shareholders' Meeting
Guidelines for Shareholders Meeting
The Independent Director who the shareholders authorize to attend the meeting on their behalf
Definition of Independent Director
นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Personal Data Protection Notice for the Annual General Meeting 2024
แบบการส่งคําถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Form for the Submission of Questions Prior to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
Map of The Meeting Venue