นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด และบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาของแต่ละบริษัทให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หลังหักภาษี ทุนสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดและภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ซึ่งจะจ่ายไม่กว่าเกินกำไรสะสมที่ปรากฎอยู่ในงบเฉพาะกิจการ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ อนึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
- - - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2566 - 31/12/2566 งดจ่ายเงินปันผล
- - - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/2565 - 31/12/2565 งดจ่ายเงินปันผล
09/03/2565 - 10/03/2565 06/5/2565 เงินปันผล 0.055 บาท 01/01/2564 - 31/12/2564 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12/03/2564 - 15/03/2564 07/05/2564 เงินปันผล 0.090 บาท 01/01/2563 - 31/12/2563 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
06/03/2563 - 09/03/2563 24/04/2563 เงินปันผล 0.180 บาท 01/01/2562 - 31/12/2562 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
11/03/2562 12/03/2562 12/03/2562 03/05/2562 เงินปันผล 0.100 บาท 01/01/2561 - 31/12/2561 ปันผลจากกำไรสุทธิ