บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทตระหนักดีว่า การคอร์รัปชั่นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจอันจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทและสังคม

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท” หรือ “TEH”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริต

คำถามและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น