นายวิเชฐ ตันติวานิช
นายวิเชฐ ตันติวานิช
 • ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์
นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพันธุ์
นายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพันธุ์
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง TEC
นายวิบูลย์ พจนาลัย
นายวิบูลย์ พจนาลัย
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม
พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
นายจอมพล หนูนาค
นายจอมพล หนูนาค
 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
 • ประธานคณะกรรมการบริษัท
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง