13 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
13 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
19 เมษายน 2567
การเผยแพร่วิดีทัศน์ (VDO) บันทีกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
17 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
05 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 มีนาคม 2567
การเผยแพร่รายงานประจำปี 56-1 One Report 2566
04 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
20 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)