07 เมษายน 2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
31 มีนาคม 2563
การจัดสรรกำไรตามกฏหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2562 แก้ไข สถานที่จัดประชุม
31 มีนาคม 2563
การจัดสรรกำไรตามกฏหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2562
31 มีนาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
05 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดสรรกำไรตามกฏหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดสรรกำไรตามกฏหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2563
มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
21 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 มกราคม 2563
แบบรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับรอบ กค. 62 ถึง ธค. 62