สัดส่วนรายได้ตามโครงการ

(จำนวนโครงการ)
จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการระหว่างปี
จำนวนโครงการ
ที่เสร็จในระหว่างปี
จำนวนโครงการใหม่
ที่เพิ่มในระหว่างปี

สัดส่วนโครงสร้างภาครัฐต่อภาคเอกชน

2564
2565
2566
รายได้ภาครัฐ (ร้อยละของรายได้รวม)
รายได้ภาคเอกชน (ร้อยละของรายได้รวม)

การเติบโตของรายได้ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
กลุ่มอุตสาหกรรม 2564 2565 2566
กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ต 8.00 - -
โรงพยาบาล อาคาร ที่อยู่อาศัยและสำนักงาน 208.00 269.00 284.37
งานระบบสาธาณูปโภค และโครงการรัฐบาล 419.00 311.07 497.27
งานก่อสร้างอื่นๆ 60.00 72.01 146.75
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 4.00 13.96 20.83

ปริมาณงานในมือที่เซ็นต์สัญญาแล้ว ณ วันสิ้นปี (Construction Backlog)

(ล้านบาท)
2564 2565 2566
ปริมาณงานในมือภาคเอกชน 157.42 102.29 81.60
ปริมาณงานในมือภาครัฐ 802.16 712.87 934.81
รวม 959.58 815.16 1,016.41
(โครงการ)
2564 2565 2566
จำนวนโครงการระหว่างก่อสร้างคงเหลือ 7 9 7