สัดส่วนรายได้ตามโครงการ

(จำนวนโครงการ)
จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการระหว่างปี
จำนวนโครงการ
ที่เสร็จในระหว่างปี
จำนวนโครงการใหม่
ที่เพิ่มในระหว่างปี

สัดส่วนโครงสร้างภาครัฐต่อภาคเอกชน

2563
2564
2565
รายได้ภาครัฐ (ร้อยละของรายได้รวม)
รายได้ภาคเอกชน (ร้อยละของรายได้รวม)

การเติบโตของรายได้ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
กลุ่มอุตสาหกรรม 2563 2564 2565
กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ต 169.00 8.00 -
โรงพยาบาล อาคาร ที่อยู่อาศัยและสำนักงาน 156.00 208.00 269.00
งานระบบสาธาณูปโภค และโครงการรัฐบาล 499.00 419.00 311.07
งานก่อสร้างอื่นๆ 47.00 60.00 72.01
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 27.00 4.00 13.96

ปริมาณงานในมือที่เซ็นต์สัญญาแล้ว ณ วันสิ้นปี (Construction Backlog)

(ล้านบาท)
2563 2564 2565
ปริมาณงานในมือภาคเอกชน 78.24 157.42 102.29
ปริมาณงานในมือภาครัฐ 1,151.78 802.16 712.87
รวม 1,230.02 959.58 815.16
(โครงการ)
2563 2564 2565
จำนวนโครงการระหว่างก่อสร้างคงเหลือ 9 7 9