ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 08 มีนาคม 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,179
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
93.48
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
1,222
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
14.05

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 08 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายจตุรงค์ ศรีกุลเรื่องโรจน์ 171,192,960 37.22
2. นายกิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 125,113,440 27.20
3. นายอนุรักษ์ เทียนทอง 90,641,400 19.70
4. นายไชยพงศ์ อัครกิตติจินดา 19,000,000 4.13
5. น.ส. เยาวเรศ ธงสิบเก้า 6,976,000 1.52
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,529,900 1.20
7. น.ส. อัครวิทย์ตา มีชัยวงค์ 3,600,000 0.78
8. นายธนการ ดำรงรัตน์ 2,255,000 0.49
9. นายจอมพล หนูนาค 1,412,300 0.31
10. นายสุวัฒน์ สถิรเรื่องชัย 1,259,900 0.27