ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,325
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
1,222
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
14.05

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ 176,192,960 38.30
2. นายกิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 126,613,440 27.52
3. นายอนุรักษ์ เทียนทอง 90,641,400 19.70
4. นายไชยพงศ์ อัครกิตติ์จินดา 19,000,000 4.13
5. นางสาวเยาวเรศ ธงสิบเก้า 6,921,000 1.50
6. นางสาวอัครภิทย์ตา มีชัยวงค์ 3,600,000 0.78
7. นายธนการ ดำรงรัตน์ 2,178,000 0.47
8. นายจอมพล หนูนาค 1,412,300 0.31
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,169,501 0.25
10. นายประมาณ พึ่งนิล 1,000,000 0.22
11. นายชญานิน เทพาคำ 1,000,000 0.22