กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม กลุ่มบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และกำหนดนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย เป็นต้น ซึ่งระบุถึงแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกลุ่มบริษัทได้ยึดเอาแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักการปฏิบัติตามแนวกิจการเพื่อสังคมตามมาตรฐานสากล ซึ่งคำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
 2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรม การเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
 3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์
 4. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น
 5. รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการ ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

กลุ่มบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้นมา เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีแนวทางดังนี้

 1. บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
 3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
 4. จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 5. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 6. จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
 7. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกประเทศที่กลุ่ม บริษัทฯ ดำเนินกิจการ
 8. การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยกลุ่มบริษัทมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

 1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
 2. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
 3. กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
 4. กลุ่มบริษัทให้โอกาสบุคลากรของกลุ่มบริษัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของกลุ่มบริษัทอีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของกลุ่มบริษัทศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 5. บุคลากรของกลุ่มบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตน
 6. บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อกลุ่มบริษัททั้งนี้บุคลากรของกลุ่มบริษัทจะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
 7. บุคลากรของกลุ่มบริษัทสามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของกลุ่มบริษัทในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
 8. บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ
 9. บุคลากรของกลุ่มบริษัทสามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่กลุ่ม บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของกลุ่มบริษัทหรือตำแหน่งในกลุ่มบริษัทในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
 10. บุคลากรของกลุ่มบริษัทควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัทจัดขึ้น
 11. ห้ามบุคลากรของกลุ่มบริษัทกระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง การละล่วงทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผัส

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นําเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของกลุ่มบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดําเนินงานดังนี้

 1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจโดยไม่มีการกล่าวเกินความจริงทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
 4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่กลุ่มบริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและนําข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยมีแนวทางการปฎิบัติดังนี้

 1. กลุ่มบริษัทมุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป อย่างทันสถานการณ์
 2. กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 3. กลุ่มบริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
 4. กลุ่มบริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของกลุ่มบริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับกลุ่มบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
 5. กลุ่มบริษัทมีความประสงค์ในการคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

กลุ่มบริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง และได้กำหนดแนวปฎิบัติไว้ดังนี้

 1. กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 2. กลุ่มบริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของกลุ่มบริษัทและมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 3. กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของกลุ่มบริษัทพนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
 4. กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 5. หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

กลุ่มบริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยมีแนวทางการปฎิบัติดังนี้

 1. สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้ เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
 2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
 3. วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อ สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้กำหนดแนวทางการปฎิบัติดังนี้

 1. จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่คลอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม
 2. จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการ ดำเนินธุรกิจ และได้ปรับตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาโดยตลอด ภายใต้แนวนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดย ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการมี ส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตามเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals 2030 : SDG 2030) ผนวกกับคุณค่าของบริษัทฯ (TIGER VALUE)

T I G E R

TOP QUALITY
INNOVATION
GREEN MANAGEMENT
ENHANCING
RELATIONSHIP

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเอาไว้สำหรับ เป็นเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2575 โดยการทบทวนผ่านการประชุมร่วมกัน กับคณะกรรมการการยั่งยืน ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และ ได้ผ่านการกำหนดทิศทางและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหารสายงาน ด้วยกลยุทธ์ 4 ประการ ได้แก่

1. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืน
4. สร้างคุณค่าที่โดดเด่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

การพัฒนาสู่ความอย่างยั่งยืนของ TIGER

1
เป็นบริษัทที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2593
2
เป็นบริษัทที่ได้คะแนน CG 5 ดาว ภายในปี 2570
3
ลดปริมาณขยะในการงานก่อสร้าง 15% (เทียบกับปีล่าสุด)
4
ลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ 10% (เทียบกับปีล่าสุด)
5
ยกระดับสุขภาพและความ เป็นอยู่ที่ดีมุ่งสู่เป้าหมายการ เป็นองค์กรที่ปราศจากการ บาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการ ทำงานเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่องทุกปี
6
สร้างจิตสำนึกเรื่องความ ยั่งยืนกับพนักงานทุกคน อย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญาธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการดูแลรักษา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่เน้นการเป็น “Innovative and Technology Construction Company for Sustainable Living” ซึ่งตั้งเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่โครงการที่มีมูลค่าสูงขึ้น และหลากหลายมากขึ้น เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ และน่าประทับ ใจแก่ลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นปฏิบัติให้ครอบคลุมการดำนินงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสียและน้ำ รวมถึงการดูแลสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด

สังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมภายใต้การกำกับดูแลที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจว่าดำเนิน ธุรกิจของ บริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน และปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้น พื้นฐานในการทำงานขององค์การ แรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) โดยครอบคลุม ถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้อง ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายแรงงาน

การกำกับดูแลกิจการ

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานการ มีจริยธรรมและคุณธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดีด้วยความมุ่งมั่นให้ความสําคัญกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการคํานึงถึงสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตทาง ธุรกิจ และมูลค่าเพิ่มอย่าง ยั่งยืนให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณของพนักงาน ทุกคน ทุกตําแหน่ง ทุกหน้าที่ ทั้งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนํากิจการให้ไปสู่ความสําเร็จนั้นได้

อ่านเพิ่มเติม