13 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
29 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
14 กรกฎาคม 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
02 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มิถุนายน 2563
แจ้งการเข้ารับงานก่อสร้างใหม่จำนวน 2 โครงการ
25 พฤษภาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
11 พฤษภาคม 2563
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
11 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
11 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
07 เมษายน 2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวันกำหนดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข pdf)
07 เมษายน 2563
การจ่ายเงินปันระหว่างกาล