11 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
08 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565
มติประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564
22 กุมภาพันธ์ 2565
มติประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564
22 กุมภาพันธ์ 2565
มติประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564
22 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
22 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)