19 เมษายน 2567
การเผยแพร่วิดีทัศน์ (VDO) บันทีกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
17 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
05 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 มีนาคม 2567
การเผยแพร่รายงานประจำปี 56-1 One Report 2566
04 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
20 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
27 พฤศจิกายน 2566
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
13 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
13 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)