25 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (สอบทานแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561
29 มกราคม 2562
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
21 ธันวาคม 2561
บจก.ไทย อิงเกอร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นผู้รับจ้างเหมาช่วง ก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดา จ.สงขลา มูลค่าโครงการ 550 ล้านบาท (แก้ไข)
21 ธันวาคม 2561
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดา จังหวัดสงขลา มูลค่าโครงการ 550 ล้านบาท
28 พฤศจิกายน 2561
บจก.ไทย อิงเกอร์ ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัท ได้รับงานก่อสร้างใหม่ โครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ ไทรม้า จ.นนทบุรี
12 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
06 พฤศจิกายน 2561
รับงานก่อสร้างใหม่
22 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (งบการเงินรวมเสมือน)
22 ตุลาคม 2561
งบการเงินรายปี 2560 (สอบทานแล้ว) (งบการเงินรวมเสมือน)