ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ประเภทของรายงาน ดาวน์โหลด
ปี 2566

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566
ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด

เว็บแคสต์และไฟล์เสียง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดูออนไลน์