ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ประเภทของรายงาน ดาวน์โหลด
ปี 2563

รายงานประจำปี

ดาวน์โหลด ดูออนไลน์

แบบฟอร์ม 56-1

ดาวน์โหลด

งบการเงิน

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563
ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
TIGER's 2020 Performance Review
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563
ดาวน์โหลด

เว็บแคสต์และไฟล์เสียง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดูออนไลน์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2563
ดูออนไลน์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563
ดูออนไลน์