ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ประเภทของรายงาน ดาวน์โหลด
ปี 2565

งบการเงิน

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด

เว็บแคสต์และไฟล์เสียง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดูออนไลน์