ตัวย่อ : TIGER
1.00 THB เปลี่ยนแปลง 0.01 | %เปลี่ยนแปลง 1.01
อัพเดต: 28 พฤศจิกายน 2566
14
years
establishment

Who We Are

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (Thai Enger Holding Public Company Limited) (“TIGER” หรือ “บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (Thai Enger Company Limited) (“TEC” หรือ “บริษัทแกน”) ซึ่งเป็นบริษัทแกน (Core Company) ประกอบธุรกิจหลักคือให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมทั้งงานออกแบบวิศวกรรม และงานออกแบบสถาปัตยกรรม (Construction Contractor – Build & Design) นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง (เรียกโดยรวมว่า “กลุ่มบริษัท”) โดยเข้าถือหุ้นในบริษัท ทีอีจี อลูมินั่ม จำกัด (“TEA”) ร้อยละ 99.99

เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความพร้อมในด้านบุคลากรไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก และวิศวกร ผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ในงานนั้นๆ อีกทั้งเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ได้คุณภาพมาตรฐาน ถูกต้องและสวยงามตามหลักวิศวะกรรมและสถาปัตยกรรม
การให้บริการด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย และการสร้างผลงานที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้งบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของงาน ที่จะได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด