Awa Resort

อาคารโรงแรมและรีสอร์ทที่พัก

ที่อยู่ : หาดไก่แบ้ เกาะช้าง จ.ตราด

เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะรีสอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

เริ่มโครงการ 2556

สิ้นสุดโครงการ 2557