KC Grand Villa

โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในโรงแรม

ที่อยู่ : เกาะช้าง

เจ้าของโครงการ : บริษัท ขวัญวัฒนา จำกัด

เริ่มโครงการ 2558

สิ้นสุดโครงการ 2558