I Tara Resort and Spa

อาคารก่อสร้างและงานตกแต่งภายในโรงแรมที่พักอาศัย

ที่อยู่ : หาดเจ้าสำราญ จังหวัด เพชรบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท รื่นรมย์ จำกัด

เริ่มโครงการ 2554

สิ้นสุดโครงการ 2555