โครงการจำหน่ายระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน หาดใหญ่

โครงการจำหน่ายระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน หาดใหญ่