นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 50 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • วิศวกรรมอุตสาหการกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในอนาคต
 • ทิศทางอุตสาหกรรมในยุคดิสรั่ปชั่น
 • เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับใบอนุญาตตามกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • สัมมนาผู้ชำนาญการพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม
 • IT & Cyber Security ในบทบาทของกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • วันที่ 29 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

 • 5 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2560 – 2565)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.

 • กรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.

 • กรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโนเวค เอเชีย จำกัด

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)
 • เลขาธิการสภาวิศวกร
 • ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประธานกรรมการทดสอบความรู้ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการบริหารสภาวิศวกร
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (วสท.)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.)
 • ที่ปรึกษาบริษัท หลิ่ง หนัน สตีล จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบราง
 • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรม อ.ก.พ.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
 • บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • 2,000 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 • 0.0000043478%

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

 • ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

 • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

 • คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 • การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการผลิต เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 • เทคนิคการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต