นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 49 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017

ประวัติการทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสภาวิศวกร สภาวิศวกร
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา บจก.ไปรษณีย์ไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎ ราชกุมาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
 • 2558 – ปัจจุบัน รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) สภาวิศวกร
 • 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
 • 2551 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)