นายวิบูลย์ พจนาลัย
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
อายุ : 44 ปี

การศึกษา

  • Master of Science in Finance, Georgia State University, USA
  • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

การอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134 / 2017

ประวัติการทำงาน

  • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด
  • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แฮลเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด
  • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด