นายวิบูลย์ พจนาลัย
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
อายุ : 46 ปี

การศึกษา

 • Master of Science in Finance, Georgia State University, USA
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017
 • แนวทางต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรอย่างยั่งยืน
 • New CFO, The New Technology
 • IT & Cyber Security สำหรับกรรมการ
 • การสร้างบ้านอัจฉริยะ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

 • 6 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2559 – 2564)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

 • ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
 • ผู้จัดการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ศ

ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.

 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท.บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แฮลเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.

 • ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด
 • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท.เดอะคลินิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง
 • บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • 500,000 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 • 0.11%

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

 • ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

 • คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

 • คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 • เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน