นายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพันธุ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
อายุ : 49 ปี

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

การอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017
  • หลักสูตรผู้บริหาร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 28/2562

ประวัติการทำงาน

  • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด
  • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอีจี อลูมินั่ม จำกัด