นายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพันธุ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
อายุ : 50 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017
 • แนวทางต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรอย่างยั่งยืน
 • IT & Cyber Security สำหรับกรรมการ
 • การสร้างบ้านอัจฉริยะ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

 • 6 ปี (พ.ศ.2559 – 2565)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

 • กรรมการ บจก.ไทย อิงเกอร์
 • กรรมการ บจก.ทีอีจี อลูมินั่ม

ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.

 • กรรมการ บจก.ไทย อิงเกอร์
 • กรรมการ บจก.ทีอีจี อลูมินั่ม

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

 • ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • 129,986,540 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 • 28.25%

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

 • ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

 • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

 • คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 • วิศวกรรมโยธา

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

 • วาระ 7