นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 49 ปี

การศึกษา

 • ­ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ­ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

การอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28
 • ­­ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017

ประวัติการทำงาน

 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอีจี อลูมินั่ม จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอี แมค จำกัด
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออปติไวส์ จำกัด
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 • 2559 – 2561 กรรมการ บริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี จำกัด