นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 50 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017
 • หลักสูตรผู้บริหาร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 28/2562
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • แนวทางต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรอย่างยั่งยืน
 • IT & Cyber Security สำหรับกรรมการ
 • การสร้างบ้านอัจฉริยะ (Smart home)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

 • 6 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2559 – 2565)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

 • กรรมการ บจก.ไทย อิงเกอร์
 • กรรมการ บจก.ทีอีจี อลูมินั่ม
 • กรรมการ บจก.ทีอี แม็ค

ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.

 • กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด
 • กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอีจี อลูมินั่ม จำกัด
 • กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอี แมค จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ออฟติไวส์ จำกัด

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 • อนุกรรมการ การพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
 • บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • 201,260,860 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 • 43.75%

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

 • ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

 • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

 • คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 • วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารโทรคมนาคม