พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 47 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 เนติบัณฑิตสภา

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019 (01/04/62)

ประวัติการทำงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • 2561 - 2562 ผู้บังคับการประจำ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • 2561 รองผู้บังคับการปราบปราม
 • 2559 – 2561 รองผู้บังคับการสืบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้