พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 49 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 เนติบัณฑิตสภา

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019 (01/04/62)
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
 • IT & Cyber Security ในบทบาทของกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • วันที่ 5 เมษายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

 • 3 ปี (2562-2565)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

 • ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.)
 • ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • รองผู้บังคับการสืบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • รองผู้บังคับการสืบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • รองผู้บังคับการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.

 • รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

 • ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • ไม่มี

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 • ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

 • ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

 • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

 • คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 • เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

 • วาระ 7