นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 61 ปี

การศึกษา

 • MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
 • หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 2 (IOD) DCP 2 Fellow Member
 • หลักสูตรผู้บริหาร 2 morrow scaler
 • IT & Cyber Security ในบทบาทของกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • วันที่ 29 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

 • 5 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2560 – 2565)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

 • บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด ประธานกรรมการ
 • บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด กรรมการอิสระ
 • บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 • บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การนิคมแห่งประเทศไทย กรรมการอิสระ
 • บริษัท ไทย เบฟเวอรเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.

 • บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 • บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 • บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.

 • บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 • บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการบริษัท
 • บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์จำกัด ประธานกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

 • สถาบันอนาคตไทยศึกษา ที่ปรึกษา
 • คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อนุกรรมการกลุ่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน
 • ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน (ภาคกลาง)
 • คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและกรรมการสรรหา
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง
 • บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • 704,400 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 • 0.15%

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

 • ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

 • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

 • คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 • ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการลงทุน