นายวิเชฐ ตันติวานิช
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 60 ปี

การศึกษา

 • MBA, Finance and Marketing, University of Hartford Connecticut, U.S.A
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 Fellow Member
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 56

ประวัติการทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี ไอ เอ (C asean) จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับการ สื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2555 – 2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซีจำกัด (C asean)
 • 2560 – 2562 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2561 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)