นายจอมพล หนูนาค
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ : 49 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018
 • แนวทางต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรอย่างยั่งยืน
 • IT & Cyber Security สำหรับกรรมการ
 • การสร้างบ้านอัจฉริยะ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

 • 4 ปี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561 – 2565)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

 • บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น ที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.

 • ไม่มี

ตำแหน่งในองค์กรอื่นๆ

 • ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
 • บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 0 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ

 • 270,000 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 • 0.06%

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

 • ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

 • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

 • คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 • ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา และการออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้าอาคารขนาดใหญ่