นายจอมพล หนูนาค
กรรมการ
อายุ : 48 ปี

การศึกษา

    • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประวัติการทำงาน

  • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  • 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด