รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ 201,560,860 43.82
2. นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 129,981,540 28.26
3. นาย อนุรักษ์ เทียนทอง 13,173,000 2.86
4. นาย บดี เทียนทอง 13,162,600 2.86
5. นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
6. นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
7. น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
8. น.ส. จันทนา ยุวถาวร 13,162,100 2.86
9. นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 13,161,700 2.86
10. นาย อรรถวุฒิ สกนธวัฒน์ 7,000,000 1.52