รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 พฤกษาคม 2563 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ 201,760,860 43.86
2. นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 129,981,540 28.26
3. นาย อนุรักษ์ เทียนทอง 13,173,000 2.86
4. นาย บดี เทียนทอง 13,162,600 2.86
5. นาย ต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
6. นาง สกลภณิดา นันทศรี โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
7. น.ส. จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
8. น.ส. จันทนา ยุวถาวร 13,162,100 2.86
9. นาย พรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,161,700 2.86
10. นาย อรรถวุฒิ สกนธวัฒน์ 8,503,200 1.85
11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,338,400 1.16