รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ 176,192,960 38.30
2. นายกิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 126,613,440 27.52
3. นายอนุรักษ์ เทียนทอง 90,641,400 19.70
4. นายไชยพงศ์ อัครกิตติ์จินดา 19,000,000 4.13
5. นางสาวเยาวเรศ ธงสิบเก้า 6,921,000 1.50
6. นางสาวอัครภิทย์ตา มีชัยวงค์ 3,600,000 0.78
7. นายธนการ ดำรงรัตน์ 2,178,000 0.47
8. นายจอมพล หนูนาค 1,412,300 0.31
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,169,501 0.25
10. นายประมาณ พึ่งนิล 1,000,000 0.22
11. นายชญานิน เทพาคำ 1,000,000 0.22