นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท

โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด และบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาของแต่ละบริษัทให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หลังหักภาษี ทุนสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดและภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ซึ่งจะจ่ายไม่กว่าเกินกำไรสะสมที่ปรากฎอยู่ในงบเฉพาะกิจการ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ อนึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิดสมุดทะเบียน
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล (ต่อหุ้น)
หน่วย
รอบผลประกอบการ
เงินปันผลจาก
-
-
-
-
งดจ่ายเงินปันผล
-
-
01/01/65 - 31/12/65
งดจ่ายเงินปันผล
09/03/2565
-
10/03/2565
06/5/2565
เงินปันผล
0.055
บาท
01/01/64 - 31/12/64
ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
12/03/2564
-
15/03/2564
07/05/2564
เงินปันผล
0.090
บาท
01/01/63 - 31/12/63
ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
06/03/2563
-
09/03/2563
24/04/2563
เงินปันผล
0.180
บาท
01/01/62-31/12/62
ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
11/03/2562
12/03/2562
12/03/2562
03/05/2562
เงินปันผล
0.100
บาท
01/01/61-31/12/61
ปันผลจากกำไรสุทธิ