ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (Thai Enger Holding Public Company Limited) (“TIGER” หรือ “บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (Thai Enger Company Limited) (“TEC” หรือ “บริษัทแกน”) ซึ่งเป็นบริษัทแกน (Core Company) ประกอบธุรกิจหลักคือให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมทั้งงานออกแบบวิศวกรรม และงานออกแบบสถาปัตยกรรม (Construction Contractor – Build & Design) นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง (เรียกโดยรวมว่า “กลุ่มบริษัท”) โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและส่วนงานสนับสนุนการรับเหมาก่อสร้าง

1). บริษัท ทีอีจี อลูมินั่ม จำกัด (“TEG”) เป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดย TEC ร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์จากกระจกและอลูมิเนียมสำหรับงานสถาปัตยกรรม เช่น งานประตูจากอลูมิเนียม งานหน้าต่างจากอลูมิเนียม ผนังกระจก (Glass Curtain Wall) และแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminum Composite Cladding) เป็นต้น

กลุ่มบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจอื่น

2). บริษัท ออปติไวส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และถือหุ้นโดย TIGER ร้อยละ 40 (อีกร้อยละ 60 ถือหุ้นโดยนิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ง) บริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการข้อมูลและการสื่อสารองค์กร โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทดังกล่าวยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ

จุดเด่นและศักยภาพการแข่งขัน

1

บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

  • ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
  • ทีมวิศวกรมีความชำนาญด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร และงานโยธาทุกประเภท ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้งานก่อสร้างสำเร็จลุล่วง

2

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า (Partner)

  • สร้างความประทับใจ และความพึงพอใจด้านงานบริการให้แก่เจ้าของโครงการเพื่อให้เกิดการบอกต่อ
  • รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในแต่ละโครงการก่อสร้างเพื่อสร้างโอกาศทางธุรกิจ

3

งานบริการที่มีคุณภาพ

  • ทีมวิศวกรและทีมผู้บริหารร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ร่วมกันวางแผนงานก่อสร้าง และคำนวนต้นทุนที่แม่นย่ำมากที่สุด ทำให้สามารถเสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้าได้

4

การบริการหลังการส่งมอบงาน

  • มีทีมงานที่มีใจรักในงานบริการ คอยดูแลช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่อาจประสบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการส่งมอบงานซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และการบอกต่อ

5

การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ

  • มีการนำระบบทางด้านสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของโครงการรับเหมาต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้บริหารรับทราบถึงการดำเนินการของโครงการแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา

6

บริษัทมีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคุณค่า (Value engineering)

  • ในการวิเคราะห์และคำนวนความเหมาะสมด้านการใช้งานอาคาร เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเสนอแนะให้เจ้าของโครงการสามารถประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างให้มีความเหมาะสม ในขณะที่ยังรักษาประสิทธิภาพการใช้งานของตัวอาคารให้เป็นไปตามที่กำหนดได้

ข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทุนจดทะเบียน

230,000,000 บาท

หุ้นสามัญจำนวน

460,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)

หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

168,860,000 บาท

หุ้นสามัญจำนวน

337,720,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)

หุ้นละ 0.50 บาท

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

122,280,000 หุ้น

คิดเป็น

26.58%

ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ TEC TEA และ TEM

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถศึกษาได้จากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม