งบกำไรขาดทุน 2561 2562 2563
รายได้จากการขายและให้บริการ 780,458,324 989,358,554 898,558,051
ต้นทุนขายและบริการ 638,748,323 (835,565,530) (789,594,672)
กำไรขั้นต้น 141,710,001 153,793,024 108,963,379
รายได้อื่น 799,163 2,934,787 1,422,873
กำไรจากการดำเนินงาน 142,509,164 156,727,811 110,386,252
ค่าใช้จ่ายในการขาย (2,578,754) (3,012,298) (2,981,405)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (38,218,166) (53,295,847) (45,777,096)
EBIT 101,712,244 100,419,666 61,627,751
ต้นทุนทางการเงิน 2,657,449 (831,161) (587,379)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน - - (1,863,964)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (52,556) (1,861,196)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 99,054,795 99,535,949 57,315,212
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (16,353,934) (20,122,801) (11,882,646)
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 89,069,686 79,243,618 45,421,999
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 697,897 169,530 10,567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 89,767,583 79,413,148 45,432,566
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2561 2562 2563
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.16% 15.54% 12.13%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (%) 13.03% 10.15% 6.86%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.50% 8.03% 5.06%
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) 17.60% 12.70% 7.65%
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 24.60% 15.84% 9.98%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.24 3.65 3.88
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.17 0.32 0.23