ผลการดำเนินงานของ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายได้จากการขายและบริการ

(ล้านบาท)

อัตรากำไรขั้นต้น

(ล้านบาท)