สัดส่วนรายได้ตามโครงการ

(จำนวนโครงการ)

สัดส่วนโครงสร้างภาครัฐต่อภาคเอกชน

  • รายได้ภาคเอกชน (ร้อยละของรายได้รวม)
  • รายได้ภาครัฐ (ร้อยละของรายได้รวม)

การเติบโตของรายได้ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ล้านบาท

ปริมาณงานในมือที่เซ็นต์สัญญาแล้ว ณ วันสิ้นปี (Construction Backlog)

(ล้านบาท)
2561 2562 2563
ปริมาณงานในมือภาครัฐ 601.36 299.20 78.24
ปริมาณงานในมือภาคเอกชน 46.69 385.07 1,151.78
รวม 648.05 684.27 1,230.02
จำนวนโครงการระหว่างก่อสร้างคงเหลือ (โครงการ) 8 7 9