การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for year 2023
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
ประวัติโดยย่อ และข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อปฏิบัติสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม
นิยามกรรมการอิสระ
นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Criteria for Shareholders to Propose Agenda for Annual General Meeting Year 2023
แบบฟอรม์การเสนอวาระล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
Agenda Proposal Form for Annual General Meeting for year 2023
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
Consent Form