การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ประวัติโดยย่อ และข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ข้อปฏิบัติสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระ
ขั้นตอนการใช้ QR Code
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าและเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2564
แบบฟอร์มการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท