บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท” หรือ “TEH”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้