Career

 • เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
  Thai Enger Holding Public Company Limited

 • บุคลากรถือเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จ
  การลงทุนในตัวบุคลากรคือการลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัทเราเช่นกัน

สวัสดิการบริษัท

 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
 • เงินกองทุนทดแทน และประกันสังคมตามกฏหมายกำหนด
 • ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)
 • ค่าวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
 • เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

ผู้ติดต่อ

  • คุณศศิญดา หล้าดวงดี

  • ฝ่าย : ทรัพยากรบุคคล

   sasiyada.l@thaienger.com

   02-8867608 ต่อ 401, 402

ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียดงาน
 1. ตรวจและประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนงานในโครงการ
 2. ควบคุมงานสำรวจเพื่อรับผิดชอบให้ปฏิบัติตามแผนงาน
 3. เตรียมข้อมุลและเคลียร์แบบก่อสร้างที่จำเป็นเพื่อให้ทีมสำรวจนำไปปฏิบัติในโครงการ
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ด้านงานก่อสร้างหรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
รายละเอียดงาน
 1. ควบคุมงานก่อสร้าง จัดสรรงานให้ทีมงาน
 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
 3. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงาน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. ตรวจสอบการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 1. วางแผนและบริหารงานก่อสร้างทีมงานและทรัพยากรต่างๆ
 2. บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ
 3. จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ
 4. จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 5. แก้ปัญหาหน้างานเพื่อให้ได้ผลงานและยอดโอนตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด
 6. ตรวจสอบเงื่อนไขสัญญาเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดจะส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่กำหนด
 7. เข้าร่วมการประชุมและร่วมมือกับผู้จัดการโครงการในการแจ้งความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 33 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปริญญาตรี – โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้างอาคาร โรงแรม รีสอร์ท
 4. มีบุคคลิกและการสื่อสารที่ดี
รายละเอียดงาน
 1. บันทึกรายละเอียดความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 2. เคลียร์แบบ ทำ Shop Drawing. APCH Drawing
 3. ปรับแก้ + Design Drawing + Combine Drawing
 4. QS / Estimate งานสถาปัตยกรรม
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสถาปัต หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 1. บริหารงานจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 2. บริหารงานจัดซื้อและทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 3. มีความสามารถในการวางแผน / การเจรจาต่อรอง / การประสานงาน / การติดตามงาน
 4. เคยดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้าด้านการจัดซื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
รายละเอียดงาน
 1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของฝ่ายก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
 2. ร่วมวางแผนในการก่อสร้าง และนำมาจัดเป็นขั้นตนในรายละเอียดแผนงานที่ตนรับผิดชอบ
 3. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
 4. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
 5. ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส. หรือสูงกว่า สาขางานก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 4. รักงานภาคสนาม ประจำโครงการ
 5. สะดวกในการย้ายที่อยู่