วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Construction Contractor)

และขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองความความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด

ดำเนินธุรกิจโดยมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

มีความน่าเชื่อถือ และยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีธรรมภิบาล รวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (Shareholder) และผู้ที่ส่วนได้เสีย (Stakeholder)

ดำเนินการพัฒนาบุคลากร


โดยการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการทำงาน รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เน้นการทำงานอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

มองหาโอกาสทางธุรกิจ


ขยายและต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท และพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะด้าน โดยได้มาตรฐานสากลและเป็นผู้นำในตลาดนั้นๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพ (Synergy) ของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

ปรับรูปแบบการบริหารและการสื่อสารในองค์กร

ให้มีความคล่องตัว รวดเร็วและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ มุ่งเน้นการบริหารค่าใช้จ่ายและลดต้นทุน รวมถึงการรักษากระแสเงินสดและควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่างระมัดระวัง

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤต

โดยเฉพาะการระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทมุ่งรักษาความสามารถในการทำกำไรของกิจการภายใต้ช่วงวิกฤต ร่วมไปกับการรักษาความปลอดภัยและดูแลสุขภาพของบุคคลากรในองค์กร

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เข็มแข็งและมีศักยภาพภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กร รวมถึงมุ่งเน่นการบริหารองค์กรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและเป็นธรรมต่อ ผู้ถือหุ้น (Shareholder) พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ของกลุ่มบริษัท

เป้าหมาย

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางธุรกิจ ในกลุ่มธุรกิจการให้บริการรับเหมา ก่อสร้าง (Construction Contractor) ซึ่งตั้งเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปสู่โครงการที่มีมูลค่าสูงขึ้น และหลากหลายมากขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจที่เน้นการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจความต้องการของลูกค้า ประกอบกับการบริหารงานที่ดี มีการควบคุมกระบวนการทำงาน ทั้งด้านการบริหารและการจัดการโครงการก่อสร้างทีมีประสิทธิภาพ และได้มาตราฐานสากล รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าด้านงานก่อสร้าง งานออกแบบต่างๆ ทั้งวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม