ผังโครงสร้างองค์กร

Responsive image

หมายเหตุ:
* บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) คือบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
** นายจอมพล หนูนาค ดำรงค์ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แทนนายกิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
*** นางทัศน์ดาว ชมเชย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท