นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
อายุ : 46 ปี

การศึกษา

  ­
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ­
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
 • 2559 - ปัจจุบัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวิศวกร สภาวิศวกร
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนา บจก.ไปรษณีย์ไทย บริการไปรษณีย์
 • 2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
 • 2558 - ปัจจุบัน รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) สภาวิศวกร
 • 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
 • 2551 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)