นายผล อนุวัตรนิติการ
อายุ : 77 ปี

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย

การอบรม

  • ­­­หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017

ประวัติการทำงาน

  • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น