นายวิบูลย์ พจนาลัย
อายุ : 42 ปี

การศึกษา

  • ปริญญาโท Master of Science in Finance, Georgia State University
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

การอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/ 2017

ประวัติการทำงาน

  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
  • 2559 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.ไทย อิงเกอร์ ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และงานออกแบบ
  • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจด้านทันตกรรม
  • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการค้าปลีกเครื่องสำอาง
  • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจเหมืองแร่