นายกิตติ ดุษฏีพฤฒิพันธุ์
อายุ : 46 ปี

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017

ประวัติการทำงาน

  • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
  • 2545 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บจก.ไทย อิงเกอร์ ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และงานออกแบบ
  • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
  • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีอีจี อลูมินั่ม ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สาหรับตกแต่งภายในจากวัสดุประเภทอลูมิเนียม