นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์
อายุ : 45 ปี

การศึกษา

  • ­ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม

  • ­­ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017

ประวัติการทำงาน

  • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
  • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทย อิงเกอร์ ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และงานออกแบบ
  • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีอีจี อลูมินั่ม ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สาหรับตกแต่งภายในจากวัสดุประเภทอลูมิเนียม
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีอี แมค ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
  • 2559 - 2561 กรรมการ บจก.ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาวางระบบและติดตั้งอุปกรณ์ด้านการจราจรและการคมนาคม