นายวิเชฐ ตันติวานิช
อายุ : 56 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, University of Hartford Connecticut, U.S.A
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • ­หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) รุ่นที่ 3
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 56

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการการตรวจสอบ บจก.ไทยแอร์เอเซีย ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชาร์ป แร็บบิส ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา จัดสอน จัดอบรม จัดหาบุคคลากร สิ่งของ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บจก. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก.เคพีเอ็น อะคาเดมี ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บจก.หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อย่างครบวงจร
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ขายความคิด ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.เฟิร์ม ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา วางแผน จัดอบรม ทั่วไปซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอชบีดี คอนเน็คท์ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณา
 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.ซี เอ ซี ประกอบธุรกิจบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และการบริการที่สนับสนุนการศึกษา
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ประกอบธุรกิจให้เช่า (leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เวอร์ติเคิล ลิ้งค์ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษา
 • 2555 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ประกอบธุรกิจผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
 • 2555 - 2558 กรรมการ บจก.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ประกอบธุรกิจจัดการทรัพย์สินให้กับองค์การภาครัฐ ขายหรือโอนทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันให้กับนิติบุคคลเฉพาะกิจ ขายหรือโอนทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันให้กับนิติบุคคลเฉพาะกิจ
 • 2553 - 2554 รองผู้จัดการสายงาน ผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนดูแลสายงานตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดรองซื้อขายหลักทรัพย์