การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบฟอร์มการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท