รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ 198,879,360 43.23
2. นายกิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 132,386,240 28.78
3. นายอรรถวุฒิ สกนธวัฒน์ 13,590,700 2.95
4. นายบดี เทียนทอง โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,600 2.86
5. นายต่อพงษ์ ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
6. นางสกลภณิดา นันทศรี โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
7. น.ส.จีรวรรณ โชคดำรงสุข โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,200 2.86
8. น.ส.จันทนา ยุวถาวร โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,162,100 2.86
9. นายพรวิทย์ วิภาณุรัตน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,161,700 2.86
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,292,200 1.37