รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ 198,579,360 43.17
2 นายกิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ 132,386,240 28.78
3 นายพรวิทย์ วิภาณุรัตน์ 7,133,000 1.55
4 นายบดี เทียนทอง 7,133,000 1.55
5 นายต่อพงษ์ ยุวถาวร 7,133,000 1.55
6 นางสกลภณิดา นันทศรี 7,133,000 1.55
7 นางสาวจีรวรรณ โชคดำรงสุข 7,133,000 1.55
8 นายจันทนา ยุวถาวร 7,133,000 1.55
9 นายอรรถวุฒิ สกนธวัฒน์ 6,794,400 1.48
10 นายชำนาญ คงถาวร 5,665,600 1.23