การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท

โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ ปี 2559 - 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 ของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายการ ปี 2559 ปี 25601 6 เดือนแรกปี 25612
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ล้านบาท (0.63) 39.96 116.67
เงินปันผลจ่าย / ล้านบาท - 36.00 109.00
อัตราการจ่ายปันผล3 / % N/A 90.09 93.43

หมายเหตุ

 1. เงินปันผลจ่ายในปี 2560
  • จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36.00 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 2. เงินปันผลจ่ายในปี 2561
  • ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 29.00 ล้านบาท
  • ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 80.00 ล้านบาท
 3. อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล / กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หลังหักภาษี ทุนสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดและภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ อนึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ ปี 2559 - 2560 และ 6 เดือนแรกของปี 2561 ของบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด

รายการ ปี 25581 ปี 25592 ปี 25603 6 เดือนแรกปี 25614
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ล้านบาท 6.70 36.03 68.02 28.90
เงินปันผลจ่าย / ล้านบาท 11.00 31.52 40.00 88.00
อัตราการจ่ายปันผล5 / % 164.18 87.48 58.81 304.50

หมายเหตุ

 1. เงินปันผลจ่ายในปี 2558
  • จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11.00 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
 2. เงินปันผลจ่ายในปี 2559
  • จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10.02 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
  • จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 21.50 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 3. เงินปันผลจ่ายในปี 2560
  • จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40.00 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 4. เงินปันผลจ่ายใน 6 เดือนแรกปี 2561
  • จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36.00 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
  • จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52.00 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
 5. อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล / กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ