ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานของ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายได้จากการขายและบริการ

(ล้านบาท)

CAGR 29.17%
Growth Rate 27.61%

อัตรากำไรขั้นต้น

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

ข้อมูลสถานะทางการเงิน TIGER

(ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

อัตรากำไรขั้นต้น - TEC

(ล้านบาท)

อัตรากำไรขั้นต้น - TEA

(ล้านบาท)

อัตรากำไรขั้นต้น - TEM

(ล้านบาท)