บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท” หรือ “TEH”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง Captcha ด้านล่าง ใช้เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติและการลดสแปม